קצבאות הביטוח הלאומי לילדיםילדים - עד גיל 18:  גמלת ילד נכה , קצבת תלות מוחלטת בזולת


גמלת ילד נכה
כל ילדי דיסאוטונומיה משפחתית מגיל 91 ימים זכאים לקצבת נכות העומדת על סך של כ-2500 ₪. 
משפחה עם יותר מילד אחד המקבל גמלת נכות זכאית לתוספת תשלום של 60% מהגמלה עבור כל ילד המקבל גמלת נכות והמתגורר בבית.
ילד בעל יותר מלקות אחת יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים להם הוא זכאי.

המסמכים אותם יש להגיש:
  • טופס בקשה לגמלה לילד נכה – להורדה 
  • מכתב רפואי ממרכז מורשה של דיסאוטונומיה משפחתית בהדסה הר הצופים או בתל השומר.
  • מכתבים רפואיים רלוונטיים נוספים, אם יש.  
גמלה רטרואקטיבית: 
ניתן להגיש תביעה לגמלה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 21 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.
חשוב ! הגמלה הרטרואקטיבית אינה ניתנת אוטומטית, ומומלץ לבקשה יחד עם הגשת התביעה העיקרית
הליך הגשת התביעה לגמלת ילד נכה:
על ידי מי תוגש התביעה? על ידי הורה של הילד אשר הילד נמצא עמו או על ידי אפוטרופוס של הילד. אם אין אפוטרופוס יכול להגיש את התביעה מי שמחזיק בילד.
דרך הגשת התביעה – טפסים להגשת התביעה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס התביעה ולצרף את כל המסמכים הדרושים כפי שמבוקש בטופס התביעה וכפי שפורט בדף מידע זה. את טופס התביעה המלא כולל הנספחים ניתן להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים.
לצערנו, עדין נדרשת נוכחותם של הילדים בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי ואולם לאחר הוועדה הראשונית, לא יזומנו עוד הילדים לוועדות עד גיל 18. במידה וזומנתם, פנו לעובדת הסוציאלית של העמותה.  
הגשת ערר:
לשמחתנו טרם נתקלנו במשפחות אשר לא קבלו אישור לקצבת ילד נכה, אך במקרים בהם יש צורך לבחון מחדש את החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר על החלטתה. יש להגיש ערר, באמצעות סניף המוסד, בתוך 26 יום מהיום בו נמסרה לכם הודעה על החלטת המוסד לביטוח לאומי. הדיון בערר יחל תוך 66 ימים מיום שנתקבלו במוסד הודעת הערר ונימוקיו.
לצורך כתיבת הערר יש לבקש מהמוסד לביטוח לאומי את פרוטוקול הועדה הרפואית המהווה למעשה את הבסיס לערר, כי בו מופיעים הנימוקים שהובילו לשלילת או הפחתת הגמלה. פרוטוקול הועדה אינו נשלח אוטומטית ויש לבקשו בסניפי הביטוח הלאומי.קצבת "תלות מוחלטת בזולת" כתוספת לגמלת ילד נכה
הגדלת שיעור הגמלה לילד עם דיסאוטונומיה משפחתית, התלוי לחלוטין בעזרת הזולת ושמלאו לו שלוש שנים.
לפי הגדרת הביטוח הלאומי, ילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת הוא ילד שזקוק לעזרה, בכל שעות היממה, בביצוע כל פעולות היום יום: הלבשה, אכילה (גסטרוסטום), רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בבית. הבדיקה מתבצעת ביחס לביצוע פעולות אלה בקרב בני גילו. הזכאות היא החל מגיל שלוש ונקבעת על ידי מבחני תפקוד ותלות בביצוע פעולות.
עד היום, ישנם ילדים שכלל לא נדרשו לעבור מבחני תלות ותפקוד בפני ועדה רפואית של הביטוח הלאומי וקבלו את הגמלה אוטומטית עם הגשת הטפסים. ישנן פעמים שנשלחה אחות הביתה וישנם ילדים שהתבקשו להגיע לוועדה. 

הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה וסבורים שילדם עומד בקריטריונים יגישו את המסמכים הבאים:
  • טופס תביעה להורדה 
  • מכתב רפואי ממרכז מורשה של דיסאוטונומיה משפחתית בהדסה הר הצופים או בתל השומר.

אישור על גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי דרוש לשם קבלת זכויות מגופים אחרים כגון:
1. קבלת תו נכה והנחה באגרת הרישוי
2. העסקת עובד זר
3. משרד הרווחה - זכאות למעון יום שיקומי
4. הנחה בהתקנת קו טלפון ובדמי השימוש בו
5. הרשות המקומית, לשם הנחה בתשלום הארנונה
6. נקודות זיכוי ממס הכנסה
7. הנחה בחשמל
8. הנחה במים
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי: