תו נכה

33
תו חניה לנכה


תו חניה לנכה מאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, וכן במקומות בהם אין החנייה מותרת, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק שעיקרם אי הפרעה לתנועה. חוק חנייה לנכים ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תו מתשלום בעבור חנייה. יחד עם זאת, נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

מי זכאי?
כל חולי דיסאוטונומיה משפחתית זכאים לתו חניה לנכה.

למי פונים?
בקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון מיקוד 58100
או בפקס 03-5027686 אין צורך להגיע למשרדי הרישוי
ניתן לקבל פרטים נוספים במענה הקולי טל 5678*
במקרים של שאלות או  בעיות ניתן לפנות לנציגת פניות הציבור במשרד הרישוי  בחולון - יפה סרי yaffas@mot.gov.il  

הטפסים אותם יש להגיש:
 • טופס בקשה לתו נכה. 
 • מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים המציינים את הסיבות, הקשיים והצרכים.
 • צילום ת.ז. של האדם שהרכב בבעלותו בתוספת הספח בו רשום שם הילד (ניתן לקבל לשני רכבים).
 • צילום רישיונות רכב ונהיגה.
 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה / ניידות, אם יש פרוטוקול של הוועדה בביטוח לאומי.
 • אם הרכב אינו על שם בעל המוגבלות, יש להמציא מסמכים המוכיחים את הקשר אליו.
 • תעודות זהות של בני הזוג, או תעודות זהות של בעלי הרכב בו רשום הילד.
 • צילום המחאה בנקאית ריקה לקבלת הפחתה באגרת הרישוי לזכאים.  
 • במידה הרכב רשום על אדם שאינו קרוב אל בעל המוגבלות יש לצרף הצהרה בפני עורך דין או תצהיר בבית משפט של בעל הרכב שבה יהיה רשום כי בעל הרכב מעמיד את הרכב לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.
 • אם הרכב רשום על שם חברה - יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע.
 • אם הרכב רשום על חברות השכרה ליסינג - יש להמציא הסכם שכירות.
שלבי הטיפול בבקשה
המסמכים שנתקבלו במשרד התחבורה מועברים לרופא אגף הרישוי במשרד התחבורה,
לאחר העיון במסמכים נשלח לבית המשפחה תו החניה ואישור לתשלום אגרת רישוי מופחתת או מכתב תשובה אחר.
משך טיפול בכל בקשה אמור להמשך כחודש ימים.

חשוב לדעת!
 • ניתן לקבל תו חנייה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעתו של הילד
 • רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות השינוי ללא תשלום, מבוצע במשרד הרישוי בלבד.
חוק חניה לנכים

פטור מאגרת רישוי: 

 • ניתן לזכאים לתו נכה אך לפי שיקול דעת של הלשכות השונות. אגרת רישוי לרכב של נכה מתעדכנת מעת לעת.
 • לא כל אדם שאושר לו תו חניה מקבל באופן אוטומטי גם הפחתה בתשלום אגרת הרישוי. כל פניה נבדקת לגופה על ידי רופא אגף הרישוי ובסמכותו לאשר או לדחות בקשות להפחתה בתשלום אגרת הרישוי. לרוב ניתן לאנשים בעלי קצבת ניידות. 
 • הזכות לתשלום אגרת רישוי רכב מופחתת ניתנת עבור רכב אחד בלבד - ללא צורך ברישום הרכב על שם הילד כאשר פונים לרישום רכב עם אגרת נכה - צריך לוודא שלא רשום רכב קודם המשולמת עליו אגרת נכה, שהרכב הקודם נמכר, או שהתעריף שונה לתעריף רגיל.
תשלום רטרואקטיבי: 
במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי, ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה בצירוף צילום המחאה ריקה, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה ת.ד. 72 חולון מיקוד 58100 
אין בחוק נוהלים מחייבים לגבי מתן אישורים לתו חניה ואגרת רישוי מופחתת לכן קיימת שונות בין הלשכות השונות.